Disclaimer voor Egmond.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Egmond.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Egmond Marketing. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Egmond Marketing is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Egmond Marketing.

 

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Egmond Marketing te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Egmond Marketing streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Egmond Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Nieuwjaarsduik
Door zich in te schrijven voor de Nieuwjaarsduik, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van de Stichting Nieuwjaarsduik Egmond: De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.  In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan u zich gratis inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement, volgens de voorwaarden die hiervoor door de organisator Stichting Nieuwjaarsduik Egmond zullen gecommuniceerd worden en waarbij deze als organisator niet kan verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.  De organisator Stichting Nieuwjaarsduik Egmond zijn niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Stichting Nieuwjaarsduik Egmond, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 

GEZOND SPORTEN:
Ik verklaar mij akkoord dat het de verantwoordelijkheid van de sporter zelf is om goed voorbereid en met een goede gezondheid aan de start te verschijnen, zoals door de organisator geadviseerd wordt in de rubriek voorbereiding.

 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Egmond.nl op deze pagina.